Voorwaarden Puur Deliz

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten van Puur Deliz, opgericht door Silvia Tatti en gevestigd aan de Laaressingel 177 7514EP te Enschede. Puur Delizstaat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 67156282 en draagt het BTW-nummer NL171824465B01

 1. Dienstverlening
  1. Puur Delizheeft als doelstelling om a) maaltijden te bereiden welke de klant zelf nog even in de oven moet afmaken, b) een Italian Dinner Experience bij de klant thuis te leveren en c) het serveren van een Italian High Thea op locatie bij de klant.
  2. In de basis moeten bestellingen vanuit de ‘Maaltijdenservice’ bijPuur Deliz worden afgehaald, echter, in bepaalde gevallen kan in overleg het een en ander geregeld worden. De Italian Dinner Experience en de Italian High Thea worden op locatie afgeleverd dan wel uitgevoerd.
  3. Maaltijden kunnen tot 22:00 en desserts tot 18:00 besteld worden om de volgende dag vanaf 16:00 afgehaald te kunnen worden. DeItalian Dinner Experienceen de Italian High Thea gaan in overleg met Puur Deliz.
  4. Een bestelling is definitief wanneer deze doorPuur Deliz is goedgekeurd. De klant zal hiertoe per email een bevestiging krijgen inclusief factuur.
  5. Puur Delizis vrij om een bestelling voor een Maaltijdservice te weigeren.
  6. Bestelling kan kosteloos geannuleerd worden zolang deze nog niet is bevestigd. Daarna geldt niet het wettelijke “herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten”, omdat de producten bederfelijk van aard zijn en niet kunnen worden teruggezonden. DeItalian Dinner Experience en de Italian High Thea kunnen tot 7 weekdagen voor het ‘event’ kosteloos worden geannuleerd. Na deze dag wordt een voorschot van 35% van de afgesproken som in rekening gebracht. Wordt deze bestelling tussen de 7e en de 3e dag voor event geannuleerd, dan worden de kosten ter hoogte van het voorschot in rekening gebracht. Wordt het ‘event’ geannuleerd binnen 3 dagen (72 uur) dan zal de gehele afgesproken som in rekening worden gebracht.
 2. Gegevensregistratie
  1. Om te kunnen bestellen is er een gebruikersprofiel benodigd. Hiertoe wordt klant gevraagd naam, email, telefoonnummer en aders in te voeren. Klant geeft hiermee toestemming tot gebruik van deze gegevens doorPuur Deliz voor doeleinden van contact omtrent afhaalmogelijkheden danwel mogelijke levering.
  2. Klant dient er voor te zorgen dat gegevens juist en compleet zijn. Klant dient zijn profiel zelf aan te passen wanneer bovengenoemde gegevens wijzigen.
 3. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij Puur Deliz.
  2. Het gebruik dat je mag maken van de website en onze dienstverlening is beperkt tot hetgeen is bepaald op de website en in deze Algemene Voorwaarden.
  3. Puur Delizheeft het recht om je ingezonden bijdragen, zoals recensies, te gebruiken voor al haar huidige en toekomstige activiteiten. Voor zover op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, draag je deze onvoorwaardelijk en kosteloos aan Puur Deliz  Voor zover mogelijk doe je daarbij tevens afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten. Je staat er jegens Puur Deliz voor in dat je het recht hebt om de ingezonden bijdragen ter beschikking te stellen en de rechten daarop zoals hierboven beschreven over te dragen.
  4. Puur Delizheeft het recht om je bijdrage naar eigen inzicht op de website te plaatsen en/of te verwijderen, al dan niet onder vermelding van de door de gebruiker opgegeven (gebruikers-)naam.
 4. Aansprakelijkheid
  1. Aan de dienstverlening vanPuur Deliz wordt de uiterste zorg besteed en de maaltijden en overige gerechten voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedselhygiëne.
  2. Puur Delizgarandeert echter niet dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. Puur Deliz geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.
  3. Puur Delizbehoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de af te leveren maaltijd. Van significante wijzigingen zal je uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de overeengekomen afhaaldatum op de hoogte worden gesteld waarna je vanzelfsprekend de gelegenheid hebt de bestelling kosteloos te annuleren.
  4. Eventuele klachten dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn na aflevering te melden, onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.
  5. Puur Delizis niet aansprakelijk voor enige indirecte of directe gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van Puur Deliz.
  6. Puur Delizis niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.
  7. Puur Delizheeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling uiterlijk 1 dag voor de overeengekomen afleverdatum door middel van een e-mail bericht of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van jou aansprakelijk te worden.
  8. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening. (daar onder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jijPuur Deliz daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld, en Puur Deliz kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.
  9. Je vrijwaartPuur Deliz voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.
 5. Prijs en betaling
  1. De tarieven voor onzemaaltijdservice worden bekend gemaakt door middel van de website. Tarieven voor de Italian Dinner Experience en de Italian High Thea gaan in overleg en variëren op basis van aantallen en invulling.
  2. De verschuldigde betalingen voor je bestellingen worden bij overdracht in cash betaald of ter plaatse gepind met het mobiele pinautomaat. Betaling voor zowel deItalian Dinner Experience als de Italian High Thea wordt 7 dagen voor het ‘event’ een voorschot van 35% gefactureerd. Overige 65% kan op moment zelf in cash of per pin worden voldaan. Overmaken op rekening behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.
  3. Betalingen worden niet teruggestort, behalve in geval van annulering van een bestelling op de wijze zoals op de website en/of in deze Algemene Voorwaarden bepaald.
 6. Privacy
  1. Puur Delizverwerkt en bewaart de door jou opgegeven gegevens in het kader van onze dienstverlening en houdt zich daarbij aan de wettelijke regels over de bescherming van persoonsgegevens.
  2. Je persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening dan wel indien wij daartoe op grond van de wet of een bevel van een bevoegde instantie verplicht zijn. We maken gebruik van cookies, die ons in staat stellen jouw computer te herkennen. Op die manier wordt het gebruikersgemak verhoogd omdat je niet telkens opnieuw je gegevens hoeft in te voeren.
  3. We bewaren en verwerken jouw persoonsgegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houdend met de huidige stand van de techniek.
  4. Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens die door ons bewaard worden in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Dit kan je doen viapuurdeliz.nl/mijnaccount.
 7. Algemeen
  1. Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.
  2. Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.
  3. In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.
  4. In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming vanPuur Deliz worden overgedragen, heeft Puur Deliz het recht om alle onderdelen van de website, daaronder begrepen eventuele bijdragen van gebruikers, mede over te dragen.